Autonom plantering av lövträd

I Sverige bedrivs idag aktiv skogsföryngring med tall och gran där det finns flera lösningar för mekaniserad markberedning genom högläggning och harvmarkberedning. Trots befintliga lösningar för mekaniserad plantering av tall- och granplantor, planteras huvuddelen av kostnadsskäl fortfarande manuellt. Initiativ pågår för att ytterligare förbättra lönsamheten vid skogsföryngring genom automatisering av markberedning och plantering. Genom att ta bort den mänskliga operatören från skogsmaskinen förändras förutsättningarna avsevärt vilket leder till nya möjligheter för ekonomiskt hållbara skogsmaskinskoncept.

Med förarestyrda skogsmaskiner har trenden varit att öka fordonsstorleken för att förbättra produktiviteten, vilket resulterar i utmaningar som markskador, körbarhet, social acceptans etc. Med automation skulle fler och mindre fordon istället kunna användas för att samarbeta dygnet runt och därmed minska negativ miljöpåverkan och samtidigt öka den sociala acceptansen samt produktiviteten.

När det gäller lövträd finns det mycket lite forskning om mekaniserad skogsföryngring och ännu mindre om autonom markberedning och plantering. Därför kommer målet i detta projekt att vara att utveckla och demonstrera en mekaniserad lösning för automatiserad föryngring av lövträd med målet att avsevärt förbättra lönsamheten för sådan verksamhet. Projektet kommer att genomföras i samarbete med akademiska, industriella och offentliga samverkansparter där en doktorand kommer att göra huvuddelen av forskningen.

Sidansvarig: stina.johannesson@slu.se

2022-11-28