Vision och uppdrag

Vision

Trees For Me:s vision är att bli en internationellt ledande, tvärvetenskaplig och vetenskapsbaserad plattform. Centrumet ska möjliggöra framtida och hållbara skogsbaserade värdekedjor för utveckling och produktion av högvärdiga material och energiprodukter från snabbväxande lövträd, samt säkra kunskapsförsörjningen inom området.

Uppdrag

Det övergripande målet med Trees For Me är att säkerställa hållbar biomassaproduktion från snabbväxande lövträd med säkerhet och flexibilitet vad gäller utbud och kvalitet. Centrumet ska även säkerställa effektiva och hållbara värdekedjor för bioraffinaderier för träbaserade råvaror och bränslesortiment, samt arbeta för att minska målkonflikter inom området.

För att uppnå detta ska Trees For Me

  • fungera som ett kunskapsnav för vetenskapliga och tekniska lösningar för biomassa och bioenergi från snabbväxande lövträd, samtidigt som relaterade samhälls- och miljöfrågor beaktas
  • främja samarbete över discipliner och sektorer
  • uppmuntra tvärsektoriell och strategisk kapacitetsuppbyggnad inom forskningen
  • utbilda sektorn och samhället

vilket sammantaget är nödvändigt för att nå Sveriges klimatmål till år 2045.

Sidansvarig: stina.johannesson@slu.se

2023-05-04