Termokemisk valorisering av snabbväxande lövträd

Det övergripande målet med projektet är att föreslå effektiva och hållbara termokemiska omvandlingsprocesser för snabbväxande lövträd. Särskilt fokus ligger på termokemiska omvandlingsvägar, vilka inkluderar förbränning (värme- och elproduktion), förgasning (produktion av biobränsle, ammoniak, metanol och H2) och pyrolys (produktion av biokol och bioolja).

De huvudsakliga forskningsfrågorna är (i) hur trädslag, skogsbruk (t.ex. gallring, avstånd mellan träd) och därav följande tillväxthastigheter (t.ex. stamdiametrar och antal) påverkar råvarans grundämnessammansättning och fysisk struktur, och (ii) hur sådana egenskaper kommer att påverka bränsleomvandlingen vid termokemiska omvandlingprocesser. De viktigaste råvaruegenskaperna är:

  • Grundämnessammansättning (organiska), makromolekylär sammansättning och struktur (cellulosa, hemicellulosa, lignintyper, extraktämnen) och bränslesammansättning (flyktiga beståndsdela, C-fix, askhalt).
  • Strukturella parametrar som densitet, cellväggstjocklek och porstorlek.
  • Termofysiska parametrar såsom värmekapacitet, pyrolysens reaktionshastigheter och reaktionsvärme.

Forskningsresultaten kommer att valideras i några storskaliga försök med industriella partners.

Fokus för detta projekt (projekt 12) är grundämnessammansättning och molekylstruktur av organiska element och termofysiska parametrar. De kompletterar och särskiljer sig från projekt 10, det vill säga det askabildande/oorganiska materialet (t.ex. K, Ca, Si, P, etc.) i råvaran och deras effekter.

Sidansvarig: stina.johannesson@slu.se

2022-11-29