Sezer Olivia Kaya

Om mig

Jag är sedan 2022 doktorand i forskargruppen inom skogspatologi vid institutionen för sydsvensk skogsvetenskap vid SLU, Alnarp. Jag har en examen i biologi från Turkiet, och läste en master med fokus på miljöledning och skogsbruk vid University of Aberdeen. Min masteruppsats fokuserade på morfologisk och molekylär karakterisering av Neonectria fuckeliana (röd barrträdskräfta) på gran.

Om mitt forskningsprojekt

Min doktorandprojekt fokuserar på nuvarande och framtida biotiska hot mot lövträd i Sverige.

Det första delprojektet, med fokus på rotröta (svampsläktet Heterobasidion) och blandskogar med gran och björk, kommer inkludera fältstudier och laboratorieanalyser för att undersöka hur björkstubbar infekterade av rotröta (Heterobasidion annosum) bidrar till sekundär spridning på rötter. Dessutom kommer effekten av RotStop S® på björkstubbar att undersökas.

Inom projekt 2 kommer stamröta på poppel (Populus spp.) att analyseras i splintved och kärnved, vilket bidrar till försvagning av asp, hybridasp och poppel.

Projekt 3 syftar till att definiera Phytophthoras utbredning och variation i björk i Sverige. I projekt 4 kommer känsligheten hos europeisk björk för kopparpraktbaggen (Agrilus Anxius) att utvärderas och det portabla verktyget för tidig upptäckt baserat på loop-medierad isotermisk amplifiering (LAMP) av DNA i björkförsök kommer att valideras.

Sidansvarig: stina.johannesson@slu.se

2023-11-27