Landskapssimulering av storskalig introduktion av snabbväxande lövträd

Projektet syftar till att undersöka effekter av en storskalig introduktion av snabbväxande lövträdslag på landskapsnivå. Undersökningen kommer att fokusera på volym- och biomassatillväxt, virkesskörd, skogsbrukets lönsamhet, och skogsegenskaperna på landskapsnivå som underbygger viktiga ekosystemtjänster. Till sådana egenskaper räknas kolförråd, åldersklass-, trädslags- och beståndsstrukturfördelningar.

Två centrala faktorer i studien kommer att vara introduktionstakten av de nya beståndstyperna och det slutgiltiga målet om deras utbredning i landskapet. Undersökningen kommer att bygga på simuleringar av olika scenarier gällande introduktionen av snabbväxande lövträdslag för tre representativa skogsområden i storleksordningen 20 000–70 000 hektar.

Simuleringar kommer att utföras med hjälp av beslutsstödssystemet Heureka utrustat med nya tillväxtmodeller utvecklade av Arbetspaket 2. Beskrivningen av utgångsläget i de simulerade skogarna kommer att bygga på en kombination av fjärranalysdata och data från Riksskogstaxeringen.

Sidansvarig: stina.johannesson@slu.se

2022-11-30