Skogsägares och intressegruppers perspektiv

Att radikalt öka andelen lövträd, inklusive snabbväxande lövträd, kan beskrivas som en socio-teknisk omställning. Syftet är att undersöka den vidare potentialen i att öka andelen lövträd, inklusive snabbväxande lövträd, bland privata skogsägare och samhälleliga konsekvenser av en sådan omställning.

Mer specifikt studeras följande forskningsfrågor:

1) I vilken utsträckning är privata skogsägare villiga att öka användningen av snabbväxande lövträd och andra lövträd, och vilka faktorer påverkar sådana beslut?

2) Vilka fördelar och utmaningar är relaterade till användningen av snabbväxande lövträd i olika situationer utifrån externa intressegruppers perspektiv? och

3) Vilka preferenser finns för lövskog, inklusive skog med snabbväxande lövträd, i grupper av allmänheten i olika geografiska områden?

I projektet används en nationell enkät riktad till ett slumpmässigt urval av privata skogsägare i Sverige (n = 5000) för att undersöka forskningsfråga 1. Forskningsfråga 2 studeras utifrån intervjuer med representanter för externa intressegrupper, och en preferensstudie bland utvalda grupper i allmänheten genomförs för att studera forskningsfråga 3.

Projektet kommer att utvecklas tillsammans med de andra projekten och partners i Trees For Me för att se till att en mångfald av perspektiv på snabbväxande lövträd täcks in. Projektet förväntas leda till vetenskaplig kunskap och kunskapsutbyten inom såväl Trees For Me som i andra skogliga nätverk, samt populärvetenskapliga sammanställningar.

Sidansvarig: stina.johannesson@slu.se

2022-11-29