Björkblomning

Det övergripande målet med detta doktorandprojekt är att utveckla metoder för tidig blomning av vårtbjörk för att öka tidsvinsten i förädlingen, och för effektiv fröproduktion i fröodlingar för att göra det genetiskt förbättrade materialet tillgängligt för skogsbruk. Vårtbjörk anses vara en art som kan mildra problem som har uppstått i produktion av barrträd, och förädlingen av björk kan därmed bidra till att förbättra råvaruproduktionen för träindustri och energiproduktion.

Ett fokus i detta doktorandprojekt är att utöka förståelsen för blomningsinduktion och fröproduktion som har identifierats som en begränsande faktor vid förädling av vårtbjörk och användning av de förbättrade materialen i skogsbruket. Tidig blomning i förädling av vårtbjörk kommer också göra implementeringen av genomiskt urval ännu mer effektivt, (utvecklas i projekt nummer 2 - de två projekten kommer att ha ett nära samarbete).

Den tidiga induktionen av blomning hos unga plantor kommer att göra det möjligt att förkorta förädlingscyklerna och påskynda ett förädlingsprogram. Med snabbare förädlingscykler kommer det att vara möjligt att öka den genetiska vinsten i virkesproduktion och kvalitet på kortare tid. De snabbare framstegen i förädlingen kan minska avståndet i volymproduktion mellan björk och gran, vilket för närvarande är en viktig anledning till att gran är mer vanligt att välja ut för föryngring.

Studierna av blomningsegenskaperna (tidpunkt, intensitet, tidsmässig och geografisk variation) och fröproduktion kommer att ge information som underlättar produktion av fröer, vilket är nödvändigt för en framgångsrik användning av växtmaterial från förädling i skogsplanteringar. För närvarande är fröproduktionen i fröodlingar otillräcklig på grund av dåligt erkännande av blommande variationer både i naturliga och i förädlade bestånd och bristande hänsyn till sådana variabler i planeringen av fröodlingar.

Sidansvarig: stina.johannesson@slu.se

2022-11-28