Tidsrelaterad klimatpåverkan ur ett livscykelperspektiv

Ett generellt mål för detta arbetspaket är att bedöma den tidsrelaterade klimatpåverkan relaterad till en ökad produktion och utnyttjande av snabbväxande lövträd för biobaserade produkter och bioenergi. Ett annat mål är att utvärdera alternativa systemdesigner och förvaltningsstrategier för att kunna ge beslutsstöd om klimatoptimerade produktions- och nyttjandekedjor, inför en kommande storskalig implementering. Analysen är planerad att omfatta både effekter relaterade till förändrade flöden av växthusgaser och till Albedo-förändringar.

För att bedöma den övergripande klimatpåverkan av en skogsbaserad produktionskedja kommer ett systemperspektiv att tillämpas där aspekter som förändringar av skogens kollager, tillfällig kolinlagring i träprodukter, värdekedjans utsläpp och uteblivna utsläpp på grund av substitution inkluderas. Livscykelanalys är den vanligaste metoden för att bedöma en produkts eller tjänsts klimatpåverkan under hela livslängden och en tidsdynamisk version av denna metod kommer att ligga till grund för arbetet.

Sidansvarig: stina.johannesson@slu.se

2022-11-29