Systeminnovationer för snabbväxande lövträd i Sverige

Genom den teoretiska ansatsen ”flernivåperspektivet” kommer projektet att undersöka potentialen för systeminnovationer för att främja fler snabbväxande lövträd i Sverige. Särskild uppmärksamhet kommer att ägnas åt innovationer på nischnivå, såsom sociala nätverk eller institutionella arrangemang för att främja alternativa skogsskötselsystem; eller gynnandet av snabbväxande lövträd i skogsföryngring inom familjeskogsbruket.

Vid analysen av den sociotekniska kontexten kommer nuvarande skogspolitiska styrmedel för att främja lövträd, och mer specifikt snabbväxande lövträd, att studeras. Baserat på dokumentära analyser och kvalitativa intervjuer kommer projektet att undersöka följande forskningsfrågor:

  1. Vilka är de viktigaste hindren och drivkrafterna för innovationerna? Vilka är de bärande trenderna i omvärlden?
  2. Vilka är innovatörerna och vilka är skälen för deras agerande? Vilka faktorer gör innovationerna mer eller mindre framgångsrika?
  3. Vilken är den nuvarande mixen av skogspolitiska styrmedel och hur gynnsam är den för att främja (snabbväxande) lövträd? Vad kan vara en kraftfull ny kombination av styrmedel?

Studien av förutsättningar för innovationer och explicit fokus på banbrytande nischaktörer kommer att visa de kunskapsområden, institutionella arrangemang och styrmedel som är mest gynnsamma för att åstadkomma påtagliga förändringar relaterat till det tematiska ämnesområdet inom Trees For Me.

Sidansvarig: stina.johannesson@slu.se

2022-11-29