Plantproduktion och föryngring av björk

De beslut som fattas i föryngringsfasen har stor betydelse för framtidens skogar. En framgångsrik föryngring är således en nyckelfaktor vid odling av skog för produktion av biomassa. För att kunna utveckla ny teknik, vara anpassningsbar till framtida miljöförändringar och avsevärt öka mängden planterad björk, är frågor relaterade till plantproduktion och plantetablering centrala. Målet med detta projekt är därför att förstå faktorer som påverkar framgången för plantproduktion och plantetablering samt förstå hur olika skötselmetoder kan öka tillväxten och överlevnaden för planterade plantor.

Idag är produktionen av björkplantor dyr och volymerna små. Kostnaden för plantproduktionen påverkas av frökvalitet, produktionssystem, sjukdomsbekämpning samt plant- och behållarestorlek. För att sänka kostnaderna och avsevärt öka produktionen behöver vi utveckla nya och bättre produktionskoncept.

Både biotiska och abiotiska faktorer orsakar stress i nyplanterade plantor. Genom att öka vår förståelse för hur de fysiologiska processerna i plantorna fungerar och hur de reagerar på olika faktorer i miljön kan denna stress minskas genom att tillämpa lämpliga skötselåtgärder. Fröplantornas morfologi, rotsystemets funktion och näringsförhållanden i planta och odlingssubstrat och hur dessa faktorer påverkas både av odling i plantskolan och av etableringsmetoder i fält är några av de frågor som kommer att besvaras i projektet.

Inte bara de biologiska aspekterna är viktiga. Plantering är en relativt dyr och tidskrävande process. Ändå utförs plantering ofta manuellt och inom kedjan från plantskola till fält finns flera logistiska frågor som måste lösas. En mer mekaniserad och effektivare kedja skulle minska planteringskostnaderna. De plantor som produceras och de skötselåtgärder som tillämpas i fält måste därför inte bara anpassas till biologiska förhållanden, utan också leda till att minska kostnaderna och uppfylla de behov som krävs när mekaniseringsnivån ökar.

Sidansvarig: stina.johannesson@slu.se

2023-11-17