Aureo Aparecido Abreu Junior

Om mig

Jag heter Aureo Junior, jag är 32 år och kommer från Brasilien. Jag har en kandidatexamen som skogsingenjör från Federal University of Lavras, Brasilien, och har under ett år varit utbytesstudent vid Oregon State University, USA, då jag även volontärpraktiserade vid U.S. Forestry Labs, Corvallis.

Jag har tidigare fokuserat på trävetenskap och teknik. Under min magisterutbildning studerade jag toleransen hos plantor av Toona ciliata (australisk röd ceder) i avgränsade scenarier med varmare klimat, i syfte att välja kloner som är mer motståndskraftiga mot global uppvärmning. Jag läst nyligen några kurser relaterade till social riskanalys, miljöriskanalys och växthusgasinventering.

Det tematiska området klimatförändringar och skogsbruk är riktigt utmanande och spännande att studera. Med min forskning vill jag kunna stödja och öka säkerheten i beslutsfattandet hos alla intressenter som är involverade i skogssektorn.

Om mitt forskningsprojekt

Ett övergripande mål för forskningsprojektet kommer att vara att bedöma den tidsrelaterade klimatpåverkan relaterad till en ökad produktion och utnyttjande av snabbväxande lövträd för biobaserade produkter och bioenergi. Ett annat mål kommer att vara att utvärdera alternativa systemdesigner och förvaltningsstrategier för att kunna ge beslutsstöd om klimatoptimerade produktions- och nyttjandekedjor, inför en kommande storskalig implementering.

Analysen är planerad att omfatta effekter orsakade både av förändrade flöden av växthusgaser (GHG) och av Albedo-förändringar. För att bedöma den övergripande klimatpåverkan av en skogsbaserad produktionskedja kommer ett systemperspektiv tillämpas där aspekter som förändringar i skogens kollager, tillfällig kollagring i träprodukter, värdekedjans utsläpp och uteblivna utsläpp på grund av substitution inkluderas.

Livscykelanalys (LCA) är den vanligaste metoden för att bedöma en produkts eller tjänsts klimatpåverkan under hela livslängden och en tidsdynamisk version av denna metod kommer att ligga till grund för arbetet.

Sidansvarig: stina.johannesson@slu.se

2023-04-28