Askåterföring för poppelodling på skogsmark

Det övergripande syftet med detta projekt är att föreslå effektiva och hållbara metoder för att etablera snabbväxande lövträd med särskilt fokus på poppel. Mer specifikt kommer vi att utföra en detaljerad analys av hur behandlingar med; gödsling, kalk och aska med olika egenskaper, d.v.s. oorganiskt innehåll, påverkar växternas överlevnad, höjd- och diametertillväxt.

De huvudsakliga forskningsfrågorna som behandlas i detta projekt är relaterade till:

  1. Hur växternas tillväxt påverkas av applicering av kalk, askgödsel och kombinationer av dessa under etablering och efter etablering på sura skogsmarker.
  2. Hur skillnader i oorganiska askelement påverkar tillväxt hos poppel och björk.
  3. Vilka svamparter som är förknippade med poppelrötter (mykorrhiza) och hur dessa förändras under behandling med aska.

Baserat på kunskapen som vi får av att besvara dessa frågeställningar kommer lämplig etableringsmetod för poppel och björk vid olika markförhållanden och behandlingar efter etableringen att föreslås.

Sidansvarig: stina.johannesson@slu.se

2022-12-01