Operativ förädling av björk

Arbetspaket 1 syftar till att utveckla snabbare förädling av björk och för att nå detta mål behöver flera delar utvecklas. I projekt 1 kommer metoder för tidig blominduktion att utvecklas och implementeras. I projekt 2 kommer vi att utveckla nödvändiga resurser för genomiskt urval, såsom fältförsök och andra metoder för att effektivisera förädlingen. I projekt 3 kommer vi att utveckla de genomiska verktyg som krävs för att implementera genomiskt urval.

Det övergripande målet med projektet är att bedriva operativ förädling av vårtbjörk, och stödja tillämpad forskning kring björkförädling för att öka beståndsproduktiviteten och kvalitetsegenskaperna hos enskilda träd. Målet kommer att realiseras genom utveckling av genomiska selektionsverktyg och etablering av de första genomiska bestånden av vårtbjörk.

Ett väl fungerande, operativt förädlingsprogram är en förutsättning för utveckling och praktisk implementering av mer avancerade metoder och tekniker för skogsträdsförädling. Det pågående förädlingsprogrammet för vårtbjörk har baserats på en konventionell förädling med testning av identifierade plusträd och kontinuerligt urval av överlägsna genotyper till förädlingsbestånd. Med ganska små investeringar jämfört med barrträd har tillväxten och kvaliteten på vårtbjörken förbättrats avsevärt.

Att ständigt utveckla genotypningstekniker och minska genotypningskostnaderna möjliggör testning och ytterligare implementering av nya förädlingsstrategier och verktyg som genomiskt urval. Vårtbjörk är en bra kandidat för implementering av genomiskt urval eftersom den har gynnsam blomningsförmåga, d.v.s. den blommar relativt tidigt och har visat sig vara benägen att inducera blomning.

Denna del av Arbetspaket 1 kommer att delas upp i två delar: operativ förädling - genomiskt urval (OB – GS) och operativ förädling - konventionell förädling (OB - CB):

OB – GS kommer att handla om forskning och utveckling av verktyg som möjliggör implementering av genomiskt urval i förädlingsprogram för vårtbjörk. Aktiviteter i OB – GS är beroende av utveckling av SNP-chip i Phd2 som kommer att användas vidare för genotypning av befintliga klonala fältförsök. Framgången för implementeringen kommer att vara beroende av möjligheterna att inducera blomning för ett brett spektrum av genotyper i bestånden. Metoderna för blomningsinduktion kommer att utvecklas i Phd1.

I den andra delen av detta projekt (OB-CB) kommer vi att fortsätta ett konventionellt förädlingsprogram för vårtbjörk, som inleddes i slutet av 1980-talet. Programmet har testat ca. 1300 plusträd. Av dessa har sju förädlade bestånd valts ut som skapar en bas för vidare utveckling. Bestånden är fördelade över en latitudinell gradient i landet. Den nuvarande teststrategin är ett test av avkommor med urval framåt av de bästa individerna inom familjerna.

I slutet av projektet kommer vi att kunna kvantifiera kostnaderna, fördelarna och riskerna med övergången från konventionell förädling till förädling beroende på genomiskt urval. En sådan analys kommer att ge en bakgrund för att kunna fatta beslut om övergång från konventionell förädling till snabbare förädling med användning av genomiska selektionsmetoder.

Sidansvarig: stina.johannesson@slu.se

2022-11-28