Biologisk mångfald i fokus för FN-delegater och skogsforskare

Översikt över blandskog och sjöar i solsken och blå himmel. Foto.

2022-12-06

Stina Johannesson

Den 7-19 december träffas representanter från regeringar och organisationer på FN-mötet COP15 i Montreal, Kanada, för att förhandla fram ett nytt ramverk med mål för bevarandet av biologisk mångfald på land och i haven. Adam Felton och doktoranden Jaime Luna forskar om alternativ skogsskötsel för att upprätthålla biologisk mångfald och ekosystemtjänster i produktionsskogar.

Adam Felton, forskare vid Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap vid SLU och inom kompetenscentrumet Trees For Me, menar att det finns flera frågor att ta itu med för att upprätthålla den biologiska mångfalden i svenska skogar.

– De största utmaningarna är att förhindra att skogar med högt bevarandevärde avverkas, att säkerställa tillräcklig kontakt mellan skyddade områden och resthabitat som finns i intensivt skötta områden, och att uppnå tillräckligt skydd och restaurering av viktiga kategorier av skogshabitat. Med andra ord måste vi balansera de konkurrerande kraven mellan avverkning för uttag av skogsbiomassa och att bibehålla lämpliga livsmiljöer för att bevara skogens biologiska mångfald, säger Adam Felton.

Riktlinjer och genomförande ska diskuteras

Den svenska riksdagen har satt upp miljömålet Levande skogar där målsättningen är att ”skogens och skogsmarkens värde för biologisk produktion ska skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden bevaras samt kulturmiljövärden och sociala värden värnas.”

Parterna i konventionen om biologisk mångfald (CBD) träffas i Montreal för att ta fram en ny strategisk plan för biologisk mångfald för perioden efter 2020. Ambitionen är att den nya planen ska innehålla fler mätbara mål än tidigare och tydligare kunna kopplas till FN:s globala hållbarhetsmål. Adam Felton tycker att det är viktigt att diskussionerna övergår i handling.

– Jag hoppas att de uppnår sina egna uttalade mål för detta möte och att de lyckas säkra tillräckliga resurser för att implementera tydliga mål som kan mildra de primära orsakerna till krisen för den biologiska mångfalden. Ett ytterligare område där jag hoppas på framgång är att påverka de globala investeringarna så att de kan inriktas mot mer hållbara investeringsmetoder, säger Adam Felton.

Blandskogar och snabbväxande lövträd

Adam Felton och hans kollegor har välgrundade hypoteser om att den rumsliga placeringen och blandningen av träd i skogen kan öka mångfalden av skogsberoende arter, samtidigt som detta kan minska såväl avverkningskostnader som sjukdomar och skadedjur. Hypoteserna behöver undersökas vidare för att det tydligt ska kunna bekräftas vilka trädslagsblandningar som påverkar arterna och ekosystemtjänsterna och på vilka sätt.

Adam Felton leder också ett forskningsprojekt inom det nya kompetenscentrumet Trees For Me, som kommer att fokusera på konsekvenser för biologisk mångfald relaterat till snabbväxande lövträd. Jaime Luna är doktoranden som ska arbeta med projektet.

– Snabbväxande lövträd kan ge oss en stor mängd råvara på kortare tid än konventionella produktionsbestånd samtidigt som de kan hjälpa oss att skapa variation i det barrskogsdominerade svenska skogslandskapet. Att odla dessa lövträd kan därför påverka både den biologiska mångfalden och rekreationsvärden. Men vi vet nästan ingenting om de faktiska konsekvenserna för den biologiska mångfalden av de olika snabbväxande lövträden. Därför är det viktigt att fördjupa sig i deras potentiella bidrag till biologisk mångfald och samla mer kunskap så att vi kan uppfylla de svenska miljömålen, säger Jaime Luna.

Sidansvarig: stina.johannesson@slu.se

2022-12-20