Vad är ett "centre of excellence"?

Ett "centre of excellence" är ett team, en delad anläggning eller en enhet som tillhandahåller ledarskap, de bästa metoderna, forskning, stöd eller utbildning för ett visst fokusområde.
Forskningsprojekt med fokus på snabbväxande lövträd.
Mer om Trees For Me:s partners från hela skogssektorn.

Centrum för snabbväxande lövträd strävar efter excellens

Gruppbild på personer i konferensrum. Foto.
Doktorander, forskare och programråd samlades för att diskutera utvecklingen av Trees For Me. Foto: Stina Johannesson

2023-02-27

Stina Johannesson

Många är överens om att den stora andelen gran och tall i svenskt skogsbruk behöver kompletteras med mer lövträd, för att göra skogarna mer motståndskraftiga mot klimatförändringar, sjukdomar och skadedjur. Kompetenscentrumet Trees For Me samlade sina doktorander, forskare och programrådet för att diskutera hur man kan skapa framgång i sina aktiviteter för skogsbruk, material och energi av snabbväxande lövträd.

– Beroendet av två trädslag, gran och tall, äventyrar hållbarheten i den framtida skogsproduktionen i Sverige. Det behövs fler alternativ och snabbväxande lövträd kommer att vara ett viktigt tillskott till nuvarande skogsbruksmodeller, säger Urban Nilsson, professor i skogsproduktion och föreståndare för Trees For Me.

Stor efterfrågan på kunskap och plantor

Genom att öka den biologiska mångfalden och andelen lövträd inom skogsbruket så kan man skapa mer robusta och motståndskraftiga system som ger fler ekosystemtjänster såsom fördelar för turism, renskötsel, rekreation och en större tillgång på till exempel bär och svamp. 

Många av deltagarna på doktorandmötet lyfte fram att mer eller mindre alla samhällsaktörer redan är överens om behovet av mer mångfald och fler lövträd i svenska skogar. Intresset för lövträden finns, det som saknas är ekonomiska incitament och en effektiv värdekedja. Det råder också brist på plantor av snabbväxande lövträd och tillgången måste säkras för att användningen ska öka. Flera av de här utmaningarna kommer man att forska på inom Trees For Me.

– Jag ser en stor potential för Trees For Me – det här är navet man kommer att vända sig till för kunskap. Intresset för framför allt snabbväxande björk som ett tredje stort produktionsträdslag är stort men det finns fortfarande kunskapsluckor och utveckling som behövs för att få ett pålitligt system i alla delar från förädling och fröproduktion till skador, marknad, biodiversitet och sociala värden. Även de mindre vanliga trädslagen är jätteintressanta ur ett klimat- och variationsperspektiv, säger Gisela Björse, skogsskötselchef på Sveaskog och ledamot i Trees For Me:s styrande programråd.

Excellenta resultat och aktiviteter

Hur man uppnår framgång och utmärkta resultat i en modern forskningsorganisation var en av frågorna som diskuterades vid det första fysiska mötet med fokus på Trees For Me:s doktorander och deras forskningsprojekt.

– Trees For Me är mer än bara 15 forskningsprojekt. Studenter och forskare inom Trees For Me kommer att bli framtida ledare och kompetensen bland våra intressenter kommer att växa samtidigt som användningen av snabbväxande lövträd kommer att öka avsevärt, förutspår Urban Nilsson.

Att vara ett centre of excellence ger verksamheten en internationell kvalitetsstämpel.

– Att länka samman de olika typerna av styrkor och expertis som vi gör i centrumet kommer att leda till resultat och effekter som är mycket större än de man skulle uppnå utan den här satsningen. Det här tvärvetenskapliga samarbetet kan öka vår förmåga att bryta ny mark och producera spetskunskap och kompetens inom hållbart skogsbruk och bioenergi. Detta anses av många vara ett verkligt framsteg och en fördel för sektorn och samhället i stort, säger Michelle Cleary, docent i skogspatologi och en av Trees For Me:s två vice föreståndare.

Långsiktig relevans krävs

Forskningsprogram är ofta tidsbundna, av finansiering och andra omständigheter, men Trees For Me:s ambitioner är långsiktiga. Ordföranden för Trees For Me:s programråd, samt SLU:s skogsfakultets dekan och professor i viltekologi, Göran Ericsson, lyfte under doktorandmötet frågan om hur centret ska förbli relevant över tid.

– En central utmaning är att hantera förväntningar på resultat och deras implementeringar tidigt i programperioden. Trees For Me hanterar detta genom att vara ett brett konsortium som involverar alla aktörer. Det borgar för att resultaten fångas upp så snart de är kända och används, konstaterar Göran Ericsson.

Sidansvarig: stina.johannesson@slu.se

2023-03-06