Potential i innovationer av snabbväxande lövträd

Små byggblock av ljust trä. Foto.
Foto: Congerdesign, Pixabay

2023-12-13

Stina Johannesson

Vilka är de viktigaste drivkrafterna och hindren för innovationer baserade på snabbväxande lövträd? Och vad gör dessa innovationer mer eller mindre framgångsrika? Det är några av frågorna som undersöks i doktoranden Derek Garfields forskningsprojekt.

Derek Garfield och hans handledare Vilis Brukas, båda verksamma vid institutionen för sydsvensk skogsvetenskap (SLU) och inom Trees For Me, har nyligen genomfört 15 intervjuer med aktörer från skogssektorn som har inkluderat snabbväxande lövträd i sin affärsverksamhet. Alla intervjupersoner var positiva till ökad användning av snabbväxande lövträd och deras förväntade bidrag till ett ökat ekologiskt och ekonomiskt värde, även om flera utmaningar ansågs hämma utvecklingen, särskilt på kort sikt.

Incitament och riskvilja påverkar investeringar

– Användningen av mer björk karakteriserades ofta som ett ”höna-och-ägg-problem” och som en ond cirkel av utbuds- och efterfrågedynamik. Varken leverantörer eller producenter har varit villiga att göra tillräckligt stora initiala investeringar för att överbrygga alternativkostnaden för att övergå till ökad användning av snabbväxande lövträd, vilket skulle kunna bidra till ytterligare utveckling och skapandet av stabila värdekedjor, säger Derek Garfield.

Forskarna har intervjuat olika aktörer i näringslivet, inklusive plantskolor, stora skogsbolag, dryckesproducenter som processar björksav och en plywoodproducent, för att nämna några.

– Vår analys av intervjudatan är fortfarande i ett tidigt skede och det finns mer att lära, men vi kan se att det pågår mycket innovation inom den här gruppen av aktörer som långsiktigt kan stimulera tillväxten av nischen kring snabbväxande lövträd, säger Derek Garfield.

Från produkter till organisationsförändringar

Genom projektet vill forskarna undersöka vilka olika slags innovationer av snabbväxande lövträd som utvecklas inom sektorn och hur dessa bidrar till att öka skogsbrukets användning av trädslagen. Innovationerna består av såväl produkter som processer och organisatoriska förändringar. De sistnämnda inkluderar förändringar av mål inom skogsbruket för att i vissa fall övergå från grandominerade skogar till björkdominerade, och strategiskt stöd till program för björkförädling, vilket har genomförts av flera av de stora skogsägande företagen.

– Detta kan tolkas som en stark positiv förväntan på nischen av snabbväxande lövträd och på en förhoppning om större tillgänglighet av råvara från lövträd i framtiden, säger Derek Garfield.

Hans handledare Vilis Brukas menar att kartläggningen av innovationer från skogens värdekedjor exponerar potentialen för hållbarhetsomställningen i större skala, och forskarna kommer att undersöka hur framtida skogspolitiska styrmedel kan bidra till att främja snabbväxande lövträd.

– Trots skogssektorns betydelse har forskningen om skogsbaserade innovationer i Sverige varit begränsad. Vi kommer belysa hinder och drivkrafter för större användning av snabbväxande lövträd och hoppas kunna inspirera skogssektorns entreprenörer till nya idéer och förhållningssätt till sina affärsmodeller, säger Vilis Brukas.

Sidansvarig: stina.johannesson@slu.se

2023-12-13